بهینه سازی انرژی در ساختمانها، واحدهای مسکونی و تجاری

کشور ما در حال توسعه بوده و با رشد فزاینده جمعیت روبرو می باشد. پیشرفت و توسعه کشور در گروی دانش و تکنولوژی و استفاده از فن آوری اطلاعات میسر خواهد بود. در حالیکه در ٢٠ سال آینده روند تولید انرژی با توقف صادرات نفتی شده و ضرورت استفاده از انرژی های نوین احساس می شود علاوه بر این رشد مصرف فرآورده های نفتی و انرژی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود .
کشور ما در حال توسعه بوده و با رشد فزاینده جمعیت روبرو می باشد. پیشرفت و توسعه کشور در گروی دانش و تکنولوژی و استفاده از فن آوری اطلاعات میسر خواهد بود. در حالیکه در ٢٠ سال آینده روند تولید انرژی با توقف صادرات نفتی شده و ضرورت استفاده از انرژیه ای نوین احساس می شود علاوه بر این رشد مصرف فرآورده های نفتی و انرژی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود . پیشرفت چشمگیر در زمینه فن آوری موجب تغییر تولید انرژی در آینده خواهد شد. بطوریکه استفاده از گاز طبیعی که پاکترین نوع انرژی بشمار می رود امری اجتناب ناپذیر می باشد. بحران انرژی فعلی و بویژه در آینده نتیجه عملکرد آشورهای امپریالیستی در طول سالیان متمادی بوده و لذا برای اصلاح آن نیز به سالها زمان نیاز می باشد. بدیهی است توسعه فن آوریهای جدید بدون صدمه دیدن محیط زیست و مصرف بهینه و مدیریت مصرف ضروری بنظر رسیده و امری اجتناب ناپذیر می باشند. در این راستا ارتقاء سطح زندگی جمعیت آنونی آشور ما نیاز به برنامه ریزی داشته و اقتصاد ملی را تحت الشعاع قرارخواهد داد. بهینه سازی مصرف و نوسازی زیرساختها و افزایش تولید و تامین انرژ ی با مناسب ترین شیوه و افزایش راندمان انرژی از طریق استفاده از فن آوریهای جدید میسر بوده و باید در جهت افزایش بهره وری، کاهش میزان اتلاف و هرز رفتن انرژ ی و تعدیل هزینه ها همراه باشد لازمست کلیه سازمانهای دولتی را بمنظور بعمل آوردن اقدامات مقتضی در جهت مصرف بهینه سازی فرآورده های نفتی بویژه در هنگام اوج مصرف هدایت نمایند. بدیهی است در شرایط کنو نی در کشور ما با توجه به مشکلات تامین و توزیع فرآورده های نفتی و در حال حاضر واردات بنزین موتور و نفت و گاز در جهت برنامه های توزیع مواد نفتی و بهینه سازی مصرف سیستمهای هوشمند حمل و نقل، رو CNG خودروها، اتوبوسها و تریلرها با تغییر الگوی مصرف از سوختهای فسیلی به انرژیهای نوین و آورند. در این رابطه نوسازی زیرساختهای انرژی نیز ضروری می باشد. از طرفی فعالیتهایی در زمینه و اتانول، هیدروژن و سایر CNG توسعه و تحقیق استفاده از این انرژیها ( آب، باد، دریا ) و استفاده از انرژیها ضروریست احداث نیروگاههای اتمی و بطور آلی استفاده از انرژیهای اتمی صلح آمیز که هم کانون از سیاستهای ملی دولت می باشد انرژ ی مورد نیاز میلیونها واحدهای صنفی و صنعتی و واحدهای مسکونی و اماکن تجاری را تامین نموده و این انرژی نیز می تواند ضامن ایمنی واحدهای استفاده کننده در کشور بوده و راندمان بالا و قابل اطمینانی را برای کشور نیز در بر داشته باشد . بویژه اینکه این انرژ ی نمی بایستی هیچگونه آلودگی زیست محیطی داشته و در جهت مهار گازهای گلخانه ای که جو زمین را آلوده می نماید سوق داده شود . بهرحال کشور ما روز بروز به انرژی بیشتری نیاز داشته و تجهیزات لازم را نیز می بایستی تهیه نموده و این توان در آشور وجود دارد که به اکتشاف، استخراج و تولید و از استفاده از انرژی مورد بحث را انجام داده و به مهار و آنترل و جلوگیری آلودگی زیست محیطی بپردازد لازمست در زمینه های مختلف تغییر شیوه آبخیز داری و تغییر شیوه آبیاری زمین از شرایط فعلی غرقابی به قطره ای توجه نمائیم. امروزه قیمت فرآورده ه ای نفتی (بنزین موتور ، نفت سفید و نفتگاز ) در کشور ما بسیار پائین بوده و مصرف انرژی با رشد بالایی مواجه می باشد که بنظر میرسد در کشور ما اعمال مدیریت توزیع انرژی ضروریست به عبارتی تنظیم میزان تولید و مصرف انرژی در حال حاضر و در هر زمان و بویژه در کوتاه مدت و صرفه جوئی در انرژ ی و تنظیم تقاضا بر اساس نیاز به انرژی. ذخیره انرژی نیاز به برنامه ریزی داشته و تولید انواع انرژی بویژه از نوع برقی از آب از ضروریات آینده در آشور می باشد.
انرژی در تاسیسات و تجهیزات خانگی
بمنظور ارتقاء استفاده بهینه انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری میتوان به فن آوریهای جدید رو آورد و در این رابطه از بکارگیری روشهای صحیح مهندس ی ساختمان بهره برد بهترین شیوه ارتقاء بازده انرژی در ساختمانها و منازل مسکونی جلوگیری از جریان هوا و عایق بندی دربها و پنجره ها و استفاده از ترموستاتهای جدید در شوفاژ، ایجاد سقف آاذب و عایق بندی ساختمان م ی باشد این اقدامات به تنهایی موجب آاهش ۴٠ درصد از هزینه ه ای مرتبط با سرمایش و گرمایش ساختمان می گردند بعبارتی با استفاده از لوازم خانگ ی آم مصرف و یا ایجاد تغییرات اساس ی در معمار ی ساختمان می توان به آاهش مصرف و صرفه جویی در هزینه ها رسید در استانهایی آه دار ای لوله آشی گاز طبیعی می باشند می توان با نصب مشعل گاز سوز جدید در تاسیسات گرمایش ی ساختمان سالیانه حدود ٢٠ % در مصرف گاز طبیع ی نیز صرفه جو یی نمود . امک ان صرفه جو یی انرژی در ساختمانهای نوساز بسیار زیاد بوده و می توان در این راستا با بکارگیری طرحهای مناسب علاوه بر فراهم نمودن آسایش بیشتر شهرو ندان بازده انرژ ی ساختمان را نیز افزایش داد و حدود ۵٠ % از هزینه ه ای گرمایش ی و سرمایش ی را آاهش داد در ساختمانه ای تجار ی بهترین روش جهت افزایش بازده انرژی جایگزین نمودن و بهینه سازی سیستمهای روشنایی با استفاده از لامپهای آم مصرف بوده و می توان از روشن ماندن اینگونه چراغها و تجهیزات در طول شبانه روز به شیوه علمی ممانعت بعمل آورد .

در منازل مسکونی لازمست سیستمهای تهویه مطبوع، طراحی ساختمان، تجهیزات و لوازم خان گ ی امکان صرفه جویی فراوانی را در مصرف انرژ ی مهیا نمایند زیرا خانواده ها هزینه انرژ ی مصرف ی تجهیزاتی را آه سهم بیشتری در میزان مصرف انرژی دارند پرداخت می نمایند. در پاره ای از موارد نیز اینگونه مصرف آنندگان از اعتبار ادعای تولید آنندگان لوازم خانگی در زمینه با صرفه بودن تولیدات آنها از نظر مصرف انرژی اطلاعی نداشته و در صورت داشتن این اطلاعات موجب رآود مازاد و در نتیجه عدم خرید اینگونه آالاها میشود لذا در صورتیکه در ساخت تجهیزات خانگ ی از فن آوریه ای جدید استفاده شده باشد می تواند در خرید آالاهائی آه با مصرف پائین مواجه می باشند به خانواده ها و اصناف در جهت آاهش هزینه های انرژی یاری نمایند معمولاً محصولات و تجهیزات خانگی آه از بازده انرژی بالایی برخوردار می باشند گران تر از سایر لوازم ب وده و در دسترس عموم قرار ندارند . از طرفی سازندگان واحدهای مسکونی نیز تمایل داشته آه در آینده با آموزشهایی آه از طریق سازمانهای ذیربط چه اداره مسکن و شهرساز ی، اداره صنایع، شرآت ملی پخش فرآورده ه ای نفتی، سازمان بهینه سازی، شهرداریها و سایر ارگانهای ذیصلاح ارائه می نمایند منازل بهتری از نظر بازده انرژی بسازند. بنابراین سازندگان مسکن جهت پائین نگهداشتن هزینه ها آمتر به استفاده از لوازم و تجهیزات درجه یک و بسیار پیشرفته تمایل داشته و از سوی دیگر لوازم ارزان و آم بازده نیز بعلت سفارش بالای تولید در حجم زیاد تولید و انبار شده و تخفیف زیاد ی داشته لذا از این رو سازندگان اینگونه آالاها نیز برای پائین نگهداشتن هزینه ساخت ، ارزان ترین مواد و لوازم را انتخاب می نمایند و الزاماً از بازده انرژی بالایی برخوردار نمی باشند از طرفی مردم و بویژه آارآنان دولت در هنگام ترک محل آار و یا منزل خود چراغها و سیستمهای تهویه مطبوع خویش را خاموش نمی نمایند و اصولاً خاموش نمودن لوازم خانگ ی، الکترونیک ی و چراغها همیشه به آسا نی صورت نم ی گیرد . فقدان یک سیستم خودآار به این معناست آه صرفه جویی به میزان قابل توجهی به خاموش نمودن لوازم برقی توسط افراد بستگی دارد. بعضی از دستگاههای برق ی مانند رادیو و ضبط صوت، ویدئو ، تلویزیون حتی پس از خاموش نمودن نیز برق مصرف می نمایند. معهذا همانطور آه در بالا مطرح شد لوازم پر بازده در مقایسه با لوازم آم بازده از قیمت اولیه بیشتری برخوردار بوده بویژه اینکه در زما نی آه برای اولین بار به بازار می آیند در صورتیکه مصرف آنندگان نتوانند از مزای ای صرفه جو یی برق ناشی از مصرف این لوازم آگاهی یابند، تمایل چندانی به خرید اینگونه تجهیزات نش ان نمی دهند . اصنافی آه از برنامه نصب برچسب انرژی تبعیت می نمایند از موفقیت بیشتری در فروش لوازم ی با بازده بیشتر و در عین حال قیمت اولیه بالاتر برخوردار هستند ، هزینه ه ای بالاتر را متحمل شده و می توانند مشکلات ویژه ای بر ای خریداران یا سازندگان ساختمانه ای مسکو نی و یا ادار ی ایجاد نمایند. در جهت آاهش مصرف انرژی نه تنها می بایستی به ساختمان سازی و تجهیزات اداری توجه نمود بلکه باید به بخش آشاورزی و تولید محصولات آشاورزی و صنعت توجه نموده لذا م ی توان با استفاده از روشهایی همانند چند سرنشین نمودن خودروه ای شخص ی، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش گزینه های حمل و نقل و عوارض بزرگ راهه ا در هنگام اوج ترافیک ، صرفه جو یی در مصرف انرژی را افزایش داد. بعبارتی بمنظور بهینه سازی فعالیتهای صنعتی و آشاورزی بمنظور ارتقاء میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، هزینه های هنگفت ناش ی از تاخیر در تولید محصول ، زائدات و فساد محصول و هزینه های آارگری ناشی از تولید محصولات آشاورزی آاسته شود. در زمینه بخش حمل و نقل می بایستی از فن آوریهای جدید همچون سیستمهای پیشرفته ساخت موتور خودرو و استفاده از طراحی آئرودینامیکی در خودروهای سواری آم مصرف و آم هزینه م ی بایست ی اهتمام ورزید. در حقیقت فرصتهای موجود در بخش حمل و نقل جهت آاهش مصرف فرآورده ه ای نفت ی شامل افزایش میزان صرفه جویی، بازده خودروها و بکارگیری سوخته ای جایگزین ، افزایش می زان صرفه جویی با استفاده از روشهایی همچون چند سرنشین نمود ن خودروه ای سوار ی، استف اده از وسایل نقلیه عمومی و افزایش گزینه ه ای حمل و نقل امکان پذیر م ی باشد . بهر حال استفاده هوشمندانه از انرژی، ارتقاء سطح حفاظت از منابع موجود در آشور و افزایش راندمان انرژ ی را در بر خواهد داشت. در این زمینه لازمست به تدابیر صحیح در امر صرفه جو یی رو آورد. بعبار تی باید به آاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری، مدارس، دانشگاهها، فروشگاهه ا، بیمارستانها و منازل مسکونی توجه نمود و در جهت ساخت محصولات و لوازم آم مصرف و تقویت برن امه ه ای آموزش ی همگانی توسط وزارت نفت، نیرو و سایر سازمانهای ذیربط عنایت نمود و پرداخت. بنابراین با این روند ضروری است آه وزارت خانه ه ای مربوطه در جهت ارتقاء سطح بازده انرژ ی بویژه در بحث لوازم خانگی آه مبحث این مقاله می باشد ، اقدام نمایند . در حقیقت حمایت از برنامه استاندارد لوازم خانگی برای محصولات تحت پوشش و تعیین استانداردهای شدیدتر در صورت وجود توجیه اقتصادی و دسترسی به فن آوریهای جدید الزامی است. در این راستا ضروریست آه وزارت نفت و راه و ترابر ی نیز نسبت به پیدا نمودن راه حلهایی بمنظور آاهش تقاضا جهت سوخته ای فرآورده ه ای نفت ی در بخش حمل و نقل اقدام نموده از طرفی برنامه های آاهش آلودگی زیست محیط ی نیز مورد توجه مقامات ذیربط قرار گیرد.

اتصال لوله های گاز طبیعی به نیروگاههای برق و کارخانجات
برای اینکه ضریب ایمنی واحدهای مسکونی را افزایش داده و خطرات ناشی از آتش سوزی در منازل مسکونی را نیز آاهش دهیم، بنظر میرسد اتصال لوله آشی گاز طبیعی به آارخانجات بمنظور تولید آالا و محصول با قیمت پائین تر و همچنین اتصال سیستم لوله آشی گاز طبیعی به نیروگاههای برق اجتناب ناپذیر می باشد. در حقیقت با تولید انرژی برق ارزان تر و انتقال آن به بخش خانگ ی علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، برق تولیدی را نیز ارزان تر به منازل انتقال داده و خطرات ایمنی خانوارها را نیز آاهش داده ایم، از طرفی با اعمال این سیاست با آاهش مصرف گاز طبیع ی و سایر سوخته ای فسیلی مواجه می شویم.

بنابراین با این شیوه گازرسانی در زمینه تولید ناخالص ملی کالاها نیز تحول عظیمی رخ خواهد داد و مصرف لوازم و تجهیزات و مصارف خانگی نیز با کاهش روبرو بوده و تحت الشعاع قرار خواهد گرفت . امروزه اینگونه سیستم لوله آشی در اروپا در سالها قبل منسوخ شده و تغییر یافته لیکن در آشور ما هم اآنون ادامه داشته آه استمرار این سیستم و روش فعل ی جایز نبوده و با هرز رفتن منابع گازی آشور روبرو خواهیم شد.

انرژیهای نوین و کاربرد آنها در ساختمانهای مسکونی، تجاری، دولتی
مولدهای بادی دارای کاربردهای متعددی می باشند. در این راستا از نیروی باد برای مقاصدی همچون تولید برق و یا آشیدن آب از چاه با استفاده از پمپهای بادی و مصارف خانگ ی استفاده م ی شود. در حقیقت روستائیان برای تامین برق مورد نیاز خود از مولده ای باد ی آوچک استفاده م ی نمایند. مولدهای بادی انرژی را با استفاده از تیغه های پروانه مانند خود آه بر رو ی یک موتور برق ی نصب شده اند، مهار می نمایند. این پروانه ها در سطح ارتفاع بلند نصب شده و قادر به جذب بادهای قوی تر آه در ارتفاع می وزند بوده همچنین باد موجب چرخش پروانه ها و در نتیجه چرخش موتور برقی و تولید برق می شوند. بهرحال م ی توان بدین روش در مناطق دور دست آه امکان برق رسانی میسر نبوده، بدین روش تولید برق نمود در حال حاضر در حاشیه آوههای بین الود مشهد نیز این سیستم در حال نصب بوده آه آمک شایانی به تولید برق در مص ارف روستا ئی و حت ی شهر ی می نماید.

از نور خورشید یا انرژی خورشیدی نیز می توان برای تولید برق، گرم نمودن آب، گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمانها آه بحث ماست استفاده نمود. برای جذب انرژی موجود در نور خورشید و تبدیل مستقیم آن به برق نیز میتوان بهره برداری آرد. انوار خورشیدی دارای آاربردهای گسترده ای بوده و در لوازم مختلف اعم از ماشین حساب تا ایستگاههای فضایی و مصارف خانگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از فن آوریهای مهار انرژی علاوه بر استفاده مستقیم نور خورشید در آبگرمکنه ای خورشیدی آه در منطقه تربت حیدریه بیش از ١٠٠٠ خانوار روستا ئی و شهر ی را زیر پوشش قرار داده، مهار انرژی خورشیدی توسط یک سیستم متمرآز آننده انرژ ی خورشید ی است آه از حرارت خورشید برای تولید برق استفاده می آند. که در این روش نور خورشید با استفاده از آینه ای بزرگ جمع آوری و متمرآز شده و یک منبع فشرده گرما ایجاد می نماید که می تواند بر ای تولید برق با استفاده از یک توربین بخار و یا یک موتور حرارتی مورد استفاده قرار گیرد . متاسفانه در آشور ما به این امر توجهی نشده بویژه اینکه در بیشتر شهرستانه ای آشور ما نور خورشید در فصول مختلف بسیار گسترده وجود دارد. در سیستمهای آبگرمکن خورشیدی از انرژ ی خورشید ی بر ای گرم آردن آب بمنظور مصارف خانگی و صنعتی استفاده شده. در آشورهای پیشرفته نیز در بسیاری از ساختمانهای مسکونی و تجاری بزرگ نیز برای تولید گرمای مورد نیاز از انرژ ی خورشید ی استفاده می نمایند، بطوریکه در مناطق سردسیر می توان با استفاده از سیستم تهویه مطبوع خورشید ی هوای ورودی به اتاق را تا حدود ی گرم نگهداشت همچنین از انرژ ی ذخیره شده در گیرنده ه ای خورشیدی می توان برای سرد نمودن یک ساختمان استف اده نمود . برخی از مهندسان ساختمان برای آاستن از نیاز به سیستمهای روشنایی سنتی و کاهش هزینه های سرمایش ی و گرمایش ی، از طرحهای دقیق و مناسب بمنظور ذخیره انرژی خورشیدی استفاده می نمایند. بعبارتی می توان از مواد ذخیره آننده انرژی خورشیدی در ساخت دیوارها و سقف ساختمانها استفاده آرد و بدین طریق سقفها و دیوارها در طول روز انرژی خورشیدی را جذب نموده و در طول شب بتدریج آن را آزاد نم این د. در فن آوریهای انرژی خورشیدی پیشرفتهای چشمگیری بوجود آمده آه از لحاظ فن ی و هزینه ای از جایگاه مستحکمی برخوردار هستند. خودروهای استفاده آننده از سوختهای فسیلی نیز می توانند در آشور از انرژ ی متانول، اتانول ، بعنوان سوخت استفاده نمایند. در آوتاه مدت گاز طبیع ی و پروپان از توان (CNG) گاز طبیعی فشرده بالقوه رشد بیشتری در بازار ایران برخوردار خواهند شد ، لذا بطور قطع م ی بایست ی اتوبوسه ای تجهیز شوند. در صورتیکه ابداعات فن آور ی بتواند از CNG مسافرتی، تاآسی ها و سایر خودروها به هزینه ه ای بالا ی تولید خودرو بکاهد، ضرور ی است توجه به تولید خودرو ی برق ی و یا سوخ ت هیدروژن و غیره نیز صورت پذیرد. متاسفانه شرآتهای تولید آننده خودرو با تولید سرانه سالیانه ٨٠٠ هزار خودرو هیچگونه اقدامی و تحقیقاتی در آاهش مصرف بنزین موتور و یا استفاده از سایر انرژیها ننموده و در حقیقت ضربه سنگینی به رشد مصرف فزاینده این فرآورده (بنزین موتور و نفتگاز) می زند آه ضروریست دولت برخورد جدی با مسئولین ذیربط به منظور ساخت خودرو با م وتور آم مصرف و انجام تحقیقات در جهت استفاده از انرژیهای نوین بنمایند. از طرفی ضروریست آه روند تحول بسو ی دستیابی به سوختهای زیست محیطی جهت بخشه ای مختلف مصرف بویژه حمل و نقل هدایت شوند. تولید خودرو با قابلیت مصرف دو نوع سوخت یا ترآیبی از دو نوع سوخت همانند بنزین موتور و در آشور ما بسیار حائز اهمیت می باشد. در ساخت خودروهای بنزین ی و یا دیزل ی CNG اتانول و یا می بایستی به پیشرفت علمی رو بیاوریم و آشور را از رشد فزاینده مصرف آه در سال ١۴٠٠ به بیش از ٣٨۵ میلیون لیتر روزانه بنزین موتور و ۵٠٠ میلیون لیتر نفتگاز روز انه رشد پیدا خواهد نمود ، مورد استفاده در بنزین موتور نیز با معضلات افزایش بیماریه ای ریو ی و MTBE نجات دهیم. متاسفانه پوستی همراه می باشد. در یک بررسی بایستی توجه نمود در حالیکه فن آوریهای انرژ ی خورشید در جهان از پیشرفت ه ای شگرفی از لحاظ فنی و آاهش هزینه های لازم برخوردار بوده و از ارزش مناسبی در بازارهای جهانی بعنوان تامین آننده انرژی در نقاط دور دست همانند ماهواره ها ارتباطات و سایر حمل و نقل روبرو بوده، اما در آشور ما به آن هیچگونه توجهی نشده آه ضروری است در این رابطه تحقیقاتی در زمینه آاهش هر چه بیشتر هز ینه ها در استفاده از انرژیه ای فسیل ی و افزایش عملکرد فن آور یها از انرژیهای نوین صورت پذیرد و در استفاده از انرژیهای نو در بخش مصارف خانگی آه با رشد فزاینده و مصرفی رو به رشد مواجه می باشد اهتمام ورزیده شود. بکارگیری روشهای مطروحه جهت پاسخگو ئی به نیازه ای آش ور آه رو به رشد م ی باشد ، م ی بایستی از داخل آشور آغاز شود و در جهت دستیا بی به سیاسته ای آل ی انرژ ی و بهره ور ی، از توانمندیهای موجود بمنظور تولید و فرآوری و حمل منابع انرژی مورد نیاز با استفاده از روشهای آارآمد و سازگار با محیط زیست استفاده شود.

مدیریت استفاده از انرژی
مدیریت انرژی یک راهبرد بوده و می بایستی عباراتی نظیر بهینه سازی و صرفه جویی را در بر بگیرد . مدیریت انرژی مفاهیم ذیربط را تحت پوشش قرار داده و در حقیقت گزینش نوع مناسب انرژ ی یعن ی بکارگیری اقتصادی ترین منبع انرژی بر حسب نوع مصرف مورد نظر م ی باشد . استفاده ناآارآمد از انرژی که بعنوان اتلاف انرژی محسوب می گردد، هزینه های مربوط به انرژی اغلب بخش قلیلی را در مجموع هزینه ها تشکیل می دهد. بعبارتی مدیریت انرژی ابزار ی بر ای اندازه گیر ی سطح دقت در اجرای فعالیتهای اصلی مدیریت انرژی می باشد. هر یک از مدیران سازمان مسئولیت مدیریت انرژ ی را بر عهده دارند لذا ضروری است آه آلیه آارآنان دولت نسبت به صرفه جویی ایجاد انگیزش شود و نسبت به ارتقاء و تبلیغ مدیریت انرژی و دستاوردهای خود در این عرضه اقدام نمایند بدیه ی است آارآنانی آه از مهارت، دانش و روحیه خوبی برخوردار باشند قادر خواهند بود به یک برنامه موفق مدیریت انرژی همت گماشته و در اجرای یک ممیزی مورد انتظار مطلوب انرژی اهتمام ورزند. موسسات دولتی مسئول ارتقاء آارایی انرژی نقش مهمی را در حصول اطمینان از مشاوره مستقل داشته و اطلاعات مورد نیاز در خصوص فن آوریه ای مربوط در مدیریت انرژ ی را م ی بایست فراهم نمایند. توفیق مدیریت انرژی در سازمانها به تعهد همه جانبه اعضای سازمانی و نظام گزارش ده ی به وضعیت مصرف انرژی و یک برنامه آموزشی و انگیزش در آارآنان بمنظور مصرف موثر انرژی و صرفه جویی دارد. ممیزی انرژی نیز آه شامل بررسی دقیق و جز به جز انرژ ی مصرف شده در یک منزل ، سازمان و اداره و آارخانه صنعتی، شرآت حمل و نقل می باشد می بایستی توسط افراد مت خصص در مراآز مورد بحث اجراء شود. برچسبها با ارائه اطلاعات در رابطه با توزیع آارایی انرژی الگوها به مصرف آنندگان در هنگام تصمیم گیریهای جدی آمک می نمایند و تولید آنندگان را بسوی طراح ی محصولا تی با رتبه بند ی بالاتر از رتبه استاندارد حداقل آارایی انرژ ی تشویق م ی آنند و اصولا استاندارده ای انرژ ی و برچسبها با آاهش هزینه های انرژی، اقتصاد ملی را تقویت نموده و رفاه و آسایش مصرف آنندگان را افزا یش و آلودگی های شهری و منطقه را آاهش خواهد داد.
چگونگی مصرف انرژی در ساختمانها و منازل
بمنظور بکارگیری طرح آار ایی انرژ ی در منازل باید بدانیم آدام قسمت از خانه بیشترین انرژ ی را مصرف می نماید بررسی میزان مصرف انرژی مکانهایی آه بیشترین مصرف انرژی واحدهای مسکونی را دارند، نشان می دهد آه آارآمدترین اقدامات جهت آاهش خریده ای آالاه ای مصرف انرژی می بایستی صورت پذیرد. بنابراین لازمست آه قبض هزینه ماهانه و یا دوره ای انرژ ی شامل برق، سوخت و گاز را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

اصولاً سطح عایق بند ی در دیواره ای بیرون ی، زیرزمین ی، سقفه ا، اطاقهای زیر شیروا نی، آفها و فضای زیر پله ها قابل بررسی بوده آه در این رابطه در هنگام ساخ ت م ی بایستی به پیمانکار توصیه لازم را ارائه نمود. سوراخها، شکافهای اطراف دیوارها، پنجره ه ا، درب و وسایل روش نائی و سیستم و تجهیزات لوله آشی، آلیدهای برق و خروجی های برق ممکن است عامل نشت هوا به داخل و یا خارج از ساختمان واحد مسکونی باشد. بنابراین می بایستی از عملکرد صحیح سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مطمئن گردید.

لازمست نیازهای روشنایی واحد مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و توجه شود آه به مک انه ای پر مصرف انرژی همانند اطاق نشیمن، آشپزخانه و روشنا یی خارج منزل توجه آاف ی مبذول شود . از طرفی می بایست روشی برای استفاده از روشنایی روز و آاهش زمان روشن ماندن لامپها یافته و همچنین لامپهای فلورسنت آم مصرف استاندارد و متحرک را جایگزین لامپهای پر مصرف نمائیم. بررسی سیستم عایق بندی واحدهای مسکونی یک ی از محوره ای اصو لی و آارآمدترین شیوه ها برای استفاده از طرح ذیربط به انرژی واحد مسکونی بوده تا ضمن آاهش تلفات انرژی از هزینه هایی آه بابت تامین انرژی پرداخت می شود بیشترین بهره برده شود یک سیستم عایق بند ی مطلوب شامل ترآیبی از محصولات و تکنیکهای ساختمانی است آه آار ایی حرارت ی واحده ای مسکو نی را افزایش داده روشی را اتخاذ تا در برابر نفوذ و رخنه هوا محفوظ گردیده و همچنین رطوبت را نیز آنترل نماید. بدیهی است در ساختمانهای مسکو نی م ی بایست از چهار نوع عایق حرارت ی، طاقه ای، خاآریز سست و صفحات محکم استفاده گردد. بعبارتی عایق حرارتی بین تیر اسکلت دیوارها یا بین تیرک سقف ها و آفها قرار می گیرد، عایق خاآریز سست در اطاق زیر شیروانی یا دیوارها استف اده می شود. شایان ذآر است آه سلولز معمولاً از آاغذهای بازیافت ی به مواد شیمیا ئی ضد اشتعال ساخته می شود صفحات محکم آه با فشار از قالب بیرون آشیده می شود دور مکانه ای محبوس و محدود مثل دیوارهای بیرونی، زیرزمینی، دیوارهای فونداسیون، سقف مساجد و داله ای بتن ی بکار می رود. تهویه هوا در آنترل رطوبت و آاهش قبضه ای برق ، گاز و سوخت وسایل خنک آ ننده در تابستان نقش زیادی دارند. برای ساختن ساختمان جدید از طریق نصب پوشش مناسب درب و پنجره ها و نقاط حساس نوارپیچی و روپوشهای محافظ بیرونی یا بطور اساس ی درزگیر ی و از طریق ایجاد درز در دیوارهای خارجی جلوگیری بعمل می آید . گرمایش و سرمایش واحده ای مسکو نی انرژ ی زیادی را می طلبد و هزینه ای سنگین را در طول زمان در بر خواهد داشت. از طرفی سوخت ی آه در منزل مصرف می شود از خود گاز دی اآسید آربن در هوا منتشر نموده آه موجب آلودگ ی محیط زیست می شود. نگهداری مناسب از وسایل موجود گرمایش و سرمایش و بهساز ی آنها مهم بوده آه علاوه بر هزینه صرفه جوئی وسایل آسایش و راحتی را نیز در ساختمانهای مسکونی فراهم می نماید. از طرفی بعلت مشارآت این عوامل یعنی نگهدار ی مناسب و بهساز ی آنها با عایق ساز ی مناسب، هواگیری و تنظیم ترموستات می توان قبضهای مصرفی انرژی از هر نوع سوختی آه مصرف می شود را کاهش داده و همچنین آلودگی هوا را نیز تقلیل داد. آنترل و تنظیم ترموس تاتها، فیلترهای مشعل موتورخانه ، تنظیم دریچه ه ای هوا ، هواگیری رادیاتورهای آب گرم، تنظیم هواآشهای تهویه آشپزخانه، پوشش دادن درزهای درب و پنجره ها در زمستان، مسدود نمودن درب اطاقهایی آه در فصل زمستان از آن استفاده نم ی شود . تهیه وسایل گرمازا آه موجب بهره ور ی بالای انرژی می باشد و در تهیه آنت رل برچسبهای بازده انرژ ی محصولات، تعبیه آاناله ای سیستمهای گرمایش و سرمایش و درزگیر ی کانالها بر ای جلوگیر ی از نفوذ هو ا، تعمیرات جزئ ی کانالها و عایق بندی آنها در صرفه جویی انرژی بسیار مهم می باشد. استفاده از شیوه های طراحی خورشیدی انفعالی همانطور آه در صفحات قبل مطرح شد ، در گرم نمودن و خنک آردن منزل می تواند هم از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی مفید باشد . شیوه ه ای حرارتی خورشید ی انفعا لی در هنگام ساخت واحده ای مسکو نی همانند بت ن ریز ی بیشتر ، آار گذاشتن پنجره هایی روی دیوارهای روبه جنوب و تعیین نمودن محلهای جمع شدن و متمرآز شدن گرما، مانند تیغه های بتنی بام یا دیوارهای جذب آننده گرما می تواند هزینه انرژیه ای حرارت ی را در مقایسه با واحد مسکونی آه برای تامین حرارت خورشید انفعالی استفاده نمی آند را آاهش دهد. سیستم خورشیدی باعث آاهش هزینه های خنک آردن منزل نیز م ی گردد . شیوه ه ای سرم ایی خورشیدی شامل سایبانهای پنجره هایی با پوشش های بازتابی و استفاده از پوشش ه ای بازتا بی روی دیوارهای بیرونی و پشت بام بسیار حائز اهمیت می باشد . در سیستم انرژ ی خورشید ی نیز باید به نکاتی از قبیل نظافت تمام شیشه های رو به جنوب، جمع آوری اشی ایی آه مانع از رسیدن نور خورشید می شود و ممانعت از هدر رفتن گرما در شب از پنجره های بزرگ و از پرده ه ای عایق بندی شده استفاده گردد.

در نصب شومینه ها ( بخاریهای دیواری ) و تعبیه سیستمهای حرارتی نفت ی و گاز ی و سیستمه ای تهویه هوا و خنک آننده در جهت بهینه ساز ی مصرف سوخت در منازل مهم م ی باشد . در جهت سیستم گرمایش آب از قبیل جلوگیری نمودن از چکه شیرآلات، عایق بندی لوله ها و مخزن ذخیره آب گرمکن ها و نصب دوشهای بدون هوا و آم جریان، نصب آبگرمکنهایی آه راندمان انرژی بالایی داشته باشند، تنظیم ترموستات آبگرمکنها، تعبیه سیستمی بر ای بازیافت آبگرم و دقت در برچسب بازده انرژی بر روی دستگاهها موثر می باشد.

در ساخت محوطه سازی منازل نیز می بایست دقت لازم بخرج داد، محوطه سازی شیوه ای طبیع ی و زیبا جهت آاهش انرژی بوده آه علاوه بر ارزشهای زیبا شناختی و محیطی، درخت، درختچه ها در محلی مناسب آاشته شوند آه مانند یک بادشکن عمل نموده و بدین طریق هزینه انرژ ی آاهش یابد. در فصل تابستان موثرترین شیوه خنک نگهداشتن منزل آنست آه در مرحله اول از احاطه شدن گرما در اطراف من زل جلوگیر ی نمائیم مهمترین منبع ایجاد گرما نو ر خورشید است آه از طریق دیوارها، پشت بام و پنجره ها جذب می شود منازلی آه نم ای بیرون ی آنها تیره رنگ باشند انرژ ی تابشی را بر مواضع مختلف خانه می تابد، جذب می نمایند سپس بخشی از این انرژی جذب شده از طریق هدایت وارد واحد مسکونی شده و موجب گرم شدن محیط داخلی خانه می شود، بر عکس واحدهای مسکونی آه نمای بیرون آنها روشن باشد. قسمت اعظم گرمای تابشی خورشید را بطور موثر منعکس می نماید و با ایجاد سایه و نسیم خنک، گرمای محیط داخلی خانه را آاهش می دهد . سایه و نسیم خنکی آه بواسطه آاشت درختان ایجاد می شود دمای هوای پیرامون خانه را آاهش می دهد. تحقیقات انجام پذیرفته نشان می دهد آه دمای هوا در روزهای تابستانی در مناطق ی آه درختان سایه افکنده اند خنک تر از مناطق بدون درخت می باشد بدیهی است می بایست با در نظر گرفتن نوع آب و هوا و اقلیم منطقه ای آه در آن مردم زندگ ی م ی نمایند ، از استراتژیه ای محوطه سازی استفاده شود آه صرفه جویی در انرژی را بهمراه داشته باشد.

نور پردازی یکی از سریع ترین راه های کاهش هزینه های مصارف انرژ ی می باشد . استفاده از لامپهای مهتابی و لامپهای آم مصرف و بدین ترتیب نورپردازی پربازده و با آیفیت بالا مصرف انرژ ی را آاهش می دهد. استفاده از پرده های رنگ روشن برای پنجره ها موجب نفوذ روشنا یی روز به اتاق شده و موجب حفظ آرامش م ی گردد از این طریق به مزیت روشنا یی روز پ ی برده و با رنگه ای روشنتری آه روشنایی روزانه را منعکس م ی نماید اط اق را م ی بایست تزئین نمود . بسیار ی از شهروندان نیز از چراغهای بیرونی برای تزیین و امنیت استفاده می نمایند بطوریکه هنگامی آه بر ای چنین لامپهائی در خارج از ساختمان نصب گردد، با نصب یک دستگاه فوتوسل (سلول نور ی ) آه با ساعت آار می آند می توان این لامپها را در طول روز خاموش نگهداشت. لوازم خانگی یکی از موارد مصرف انرژی یک خانوار از قبیل یخچال و فریزر، ماشین لباسشوئی و غیره می باشد . لذا ضروری است که هنگام خرید لوازم خانگی به دو برچسب توجه نمود آه اولین برچسب قیمت خرید و دومین برچسب هزینه بهره برداری از وسیله در طی عمر مفید آن می باشد. در هنگام خرید لوازم خانگی برقی می بایست به برچسب انرژی آن توجه نمود. راهنمای خرید لوازم خانگی به فرد آمک می نماید آه دریابد چگونه لوازم خانگی برای بازدهی ارزیابی و درجه بندی شده و بر ای خرید لوازم جدید می بایستی آلیه موارد را مدنظر قرار داد. نوع لوازم خانگی و سیستمهایی آه برق، نفت و یا گاز طبیعی استفاده می نمایند بسیار مهم است.

ساختار تقاضای بخش مسکونی از سیستم مدل ساز ی انرژ ی در بخش خانگ ی شامل واحده ای مسکونی آه بصورت تک خانواری و چند خانوار ی طبقه بند ی م ی گردند ، بوده و انرژ ی مصرف ی در ساختمانهای مسکونی مجموع انرژی مورد نیاز برای فراهم آوردن سرویسهای خاص انرژی با توجه به فن آوریهای انتخاب شده مطابق سطح بهره ور ی انرژ ی آن ساختمان م ی باشد . انتخاب فن آور ی مناسب برای برآورده ساختن تقاض ای سرویس انرژ ی، پیش بین ی ذخیره ه ای لوازم ، پیش بین ی تغییرات درستی بدنه ساختمان، تعیین مقدار لوازم تولید، توزیع شده و محاسبه انرژی مصرفی توسط لوازم انتخاب شده بر ای برآورده ساختن تقاض ای سرویسه ای انرژ ی در واحدهای مسکو نی حائز اهمیت می باشد. درستی بدنه ساختمان نیز در پیش بینی مصرف نها یی در نظر گرفته شده و به افزایش واقعی قیمت سوختهای وسایل تهویه محیط حساس می باشد. مصرف نهایی انرژی بخش مسکونی بعنوان تابعی از ذخیره مسکن و لوازم میانگین واحد مصرف انرژی مشخصات لوازم وزن داده شده و توسعه درستی بدنه ساختمان تعیین می گردد. انتخاب فن آوری، تنظیم آب و هوا، جایگزین ی فن آوری، سرمادهی هوا، دستگاههای تهویه مطبوع مرآزی و اطاقی و گرم آننده آب معمو لی و یا خورشیدی و لوازم خانگی، سیستم حرارت دهی بسیار حائز اهمیت می باشد.

هزینه آلودگی هوا
هزینه آلودگی هوا برای شهروندان آه صرف بستر ی شدن در بیمارستان ، پذیرشه ای اورژانس ی و غیبت از آار و غیره شامل هزینه درد و رنج مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نیز بسیار سنگین م ی باشد. لیکن آاهش در آلودگی هوا منجر به نجات زندگی و حفظ هزینه ها م ی گردد . باید به ابعاد وسیع اقتصادی آلودگی هوا و بیماری و مرگ زودرس ناشی از آن در سیستم مراقبت و هزینه بیماریهای ناشی از آلودگی هوا توجه نمود آه معمولاً این هزینه ها توام با مسائلی همانند پیر شدن زودتر و مرگ و میر همراه می باشد. بیماریه ای قلب ی و ریو ی و آلودگ ی لایه اوزون سطح زمین و ذرات ریز معلق در هوا و اینگونه آلاینده ها آه بطور مستقیم موجب بروز مشکلات بهداشت ی انسان شده بعضی از آنها اجزای مواد شیمیائی معلق در هوا هستند آه منجر به صدمه بهداشت ی م ی شوند و بعنوان شاخص خطر برای سلامتی انسان محسوب می گردند. پیچیدگی در درک رابطه علت و معلول بین آلودگی و سلامت انسان بسیار مهم است. آیفیت هوا در قالب بهداشت آینده و حفظ سلامت شهروندان می بایست با گردآور ی و تحلیل اطلاعات بهمراه بود و هزینه ه ای بیماریه ای ناشی از آلودگی هوا به گونه ای م ی بایست مورد تحقیق و بررس ی قرار گیرد . در جهت تقویت سیستم مراقبت بهداشتی و مهار هزینه ه ای بستر ی در بیمارستانها از قبیل هزینه ه ای ویزیت موارد اورژانس و مطب و آاهش اینگونه هزینه ها می بایستی دقت لازم معمول نمود در غیر اینصورت هزینه های تعلل در اینگونه موارد جامعه را فلج می نماید.

متاسفانه این پدیده (آلودگی هوا) در شهرهای بزرگ ایران همانند تهران، مشهد، تبریز ، اصفهان و آلان شهرها موجب مشکلات عدیده ای شده آه د ر سیاسته ای مل ی آمتر به آن پرداخته شده است. هم اآنون جمعیت اآثر شهرهای بزرگ در معرض خطر آلودگ ی هوا بوده شرایط آیفیت هوا نامطلوب و از بعد اقتصادی هزینه های بسیار سنگینی را بر دولت تحمیل م ی نماید . منابع ما لی و سرمایه ای جهت مراقبتهای بهداشتی هرز رفته و با اتلاف بازدهی آل ی در اقتصاد مل ی روبرو م ی باشیم. آیفیت زندگی نیز پائین بوده و در این رابطه احتمال مرگ و میر نیز تسریع شده در بررسیها و تحقیقات صورت پذیرفته چنین بنظر میرسد آه مدیریتهای ذیربط در رابطه با مهار آلودگی قاطعیت لازم را نداشته و منابع تامین آننده مراقبت از بهداشت مردم بیهوده مصرف می شود و صدمات اقتصاد ی قابل توجهی به آشور وارد می شود. معهذا بنظر میرسد آه آشور ما با فقدان ارزیابی های اقتصادی جامع روبرو می باشد. توصیف هزینه های بیماریهای ناشی از آلودگی هوا قابل توجه بوده آه م ی بایستی به آن پرداخت باید به نحوه عملکرد هزینه ه ای بیماریه ای ناش ی از آلودگ ی هوا عنایت داشت. باید معیارهای تخمینی میزان عوارض و مرگ و میر، بررسی آلی تحقیق همه گیر و روشهای شناخت بیماری و گروه بندی بیماریها را در جهت احتمال بیماری ناشی از آلودگی هوا را مدنظر قرار داد. بعبارتی اتلاف اقتصادی بعلت مرگ و میر زودرس و نتایج اصو لی ارزش گذار ی اقتصاد ی، سن و ارزش زندگی، صرفه جوئیهای بهداشتی بعلت مرگ زودرس و مراقبته ای بهداشت ی و صدمات مرگ زودرس به خانواده ها و مشکلات روحی و روانی خانواده ها و عوارض سوء ناشی از بعد از مرگ افراد و در نهایت صدمات وارده به آیفیت زندگی خانواده ها شامل درد و رنج و ضررهای مالی، هزینه ه ای بهداشتی و دارو و درمان و زمان تلف شده بعلت بیمار ی و مدت ماندن مورد انت ظار و دوره نقاهت هزینه پرستاران، هفته آار، ارزش زمان آاری تلف شده را مدنظر قرار داد.

یارانه و اقتصاد ملی در بخش ساختمان و کالاهای تولیدی
عدم تاثیر قابل توجه یارانه ها در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی آشورها، بروز شوآهای نفت ی و افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث شده تا موضوع امنیت انرژ ی در اولویت آار دولت قرار گیرد . در آشورهایی همانند ایران آه تامین انرژی با یارانه صورت می گیرد، قیمت فرآورده ه ای نفت ی بنحو ی است آه میزان مصرف حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به قیمت دارد و مصرف بی رویه در حال رشد می باشد. از طرفی مسائل زیست محیطی در اثر مصرف بیش از حد انرژ ی ارزان تر از سایر عوامل موثر بود آه دولتها را واداشت تا قیمت مواد نفتی را اصلاح نمایند. آاهش فشار هزینه های یارانه ای بر بودجه و آاهش هزینه تولید از طریق ارتقاء تکنولوژی نیز از علل مهم دیگر می باشند. بنابرا ین در مقوله اصلاح نظام یارانه ها اختلاف نظر وجود ندارد.

در ایران پرداخت یارانه های انرژی بدون پشتوانه علم ی موجب شده مشکلات و معضلا تی همانن د تخصیص یارانه ها با فشار جامعه، عدم تاثیر مناسب بر روی توسعه اقتصادی، ایجاد مصرف ب ی رویه انرژی، فشار مضاعف بر هزینه های دولت و افزایش آلودگی و محیط زیست پدید آید. یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد یک تغییر اقتصادی، توجه به آثار آن بر باورهای اجتماعی و فرهنگی می باشد تا هنگامیکه جامعه آمادگی روانی بر ای یک تغییر اقتصا د ی را نداشته باشد تلاش بر ای ایجاد دگرگونی قطعاً ناآار خواهد ماند. عدم ثبات آافی در سیاستهای صرفه جو ئی اقتصاد ی و نبود شفافیت در برخی از قوانین موجود و همچنین عدم توجه به شرایط فرهنگ ی و اجتماع ی آشور موجب شده تا مصرف کنندگان انرژی اطمینان کافی از امنیت سرمایه گذاری در زمینه صرفه جوئی در ایران را از دست بدهند. تورم در این زمینه معضل را بیشتر نموده لذا سیاست گذاران انرژ ی در آشور می بایستی توجه ویژه ای به مسائل روانی داشته باشند زیرا تا این رفتار اقتصاد ی و باور اجتماعی متحول نگردد، اجرای سیاستهای صرفه جویی در مصرف انرژی نمی توان تاثیر چندانی بر تغییر الگو ی مصرف آشور و کارآمد نمودن آن داشته باشد . تامین آنندگان کالاها و خدمات انرژ ی بر با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری تولید و واردات و غیره به فروش کالاهای خود اقدام م ی نمایند و عملاً هیچگونه توجهی به هزینه های بهره برداری که می بایستی مصرف کننده بپردازد ندارد . بنابراین تضاد منافع میان تولید آننده و مصرف کننده تجهیزات انرژی وجود داشته و یکی از عمده ترین موانع نهادی بهبود کارائی انرژی بشمار می رود. از طرفی تضاد منافع سازندگان واحدهای مسکو نی و خریداران و اجاره کنندگان آنها یکی از این مشکلات می باشد. بدیهی است در صورتیکه اطلاعات کافی در رابطه با میزان مصرف انرژ ی این کالاها ارائه گردد و مصرف کنندگان به این خصوصیت کالاهای انرژی بر حساس باشند تامین کنندگان نیز بر ای دستیا بی به منافع خود ناگریز به لحاظ نمودن ویژگیهای مطلوب مصرف کنندگان توجه خواهند نمود. بهر حال آنچه بر ای سازندگان کالاها و خدمات انرژی اهمیت دارد کاهش هزینه های اولیه بوده نه بهبود کارائی انرژ ی از آنجا که بهبود کارائی انرژی موجب افزایش هزینه های اولیه می گردد. کالاهایی که با این الگو ساخته می شوند تبدیل به کالاهای لوکس شده که مصرف کنندگان انگیزه آمتری برای خرید آنها داشته لذا تقاضا برای انرژی آاهش نمی یابد برای درک سیاستهای کلی صرفه جوئی در مصرف انرژی لازمست جایگاه این سیاست ها شناخته شده که برای حفظ منافع اجتماعی می بایستی در نظر گرفته شوند . در این راستا سیاستهای تعیین قوانین آه رفتار اقتصادی را هدایت نموده و یا حفظ رقابت اقتصادی، تثبیت اقتصاد و رشد، توزیع عادلانه درآمد، توزیع مجدد منابع اقتصاد ی نیز می بایستی مدنظر قرار گیرد . بعبارتی با تصمیمات اقتصادی باید به ساختار نهادی و تکنولوژی توجه نمود. لذا ضروریست که طراحی سیاست ملی انرژی، تاسیس نهاد متولی و مسئول فرابخشی، تدوین برنامه های مدون، زمان بندی شده ، امکان سنجی شده منطبق با ظرفیته ای فنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بهینه سازی مصرف انرژی بعنوان یک پروژه ملی صورت پذیرد. از طرفی تولید برخی از کالاها در آشور ما فاقد توجیه اقتصادی بوده به گونه ای آه به میزان سوخت تحویلی و رایانه پرداختی، تولیدکالاهایی فاقد درآمد مناسب و سوددهی با احتساب هزینه ی متحمل شده و یارانه ی پرداختی می باشد.

در خاتمه لازمست آه در سیاستهای ملی توجه خاصی به امر بهینه سازی مصرف و صرفه جو ئی در بخش مصارف خانگی و ساختمان نمود که با راهکارهای مطروحه در مقاله و انجام اقدامات در کاهش مصرف فرآورده های نفتی بسیار موثر خواهد بود.

pic019794210001